• support@hungggry.nl
 • 026 - 202 204 5
 • 026 - 202 204 5
 

Algemene voorwaarden

Bij Hungggry (de achterliggende organisatie PowerAssist B.V. en de bedrijfsactiviteiten die bij Hungggry horen, vanaf nu Hungggry genoemd) hechten wij veel waarde aan jouw (vanaf nu de gebruiker genoemd) belangen, waaronder transparante communicatie naar jou toe met betrekking tot de dataopslag en onze verantwoordelijkheden naar jou toe. Onze Algemene Voorwaarden hebben wij daarom zo kort en helder mogelijk opgesteld met daarbij ook jouw belangen in het achterhoofd.

 

1 Toepasselijkheid Hungggry-voorwaarden


1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle samenwerkingen, aanbiedingen en rechtshandelingen tussen jou en Hungggry. Bedenk steeds dat je gebruik maakt van een systeem waarop je enkel een gebruiksrecht hebt, of toegang verkrijgt (SaaS). Je wordt dus nooit eigenaar van het achterliggende systeem. Meer daarover in artikel 5.

1.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hungggry en jij zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

2 Kosteloos gebruik van bestelsysteem en aanbiedingen

2.1 Hungggry zelf rekent geen kosten voor het gebruik van het bestelsysteem. Dit blijft gelden voor de duur waarop het platform voortbestaat.

2.2 Het bestelsysteem wordt aangeboden op basis van 'as is', waarbij geen garanties kunnen worden afgegeven op de aanwezigheid, afwezigheid of aanpassing van bepaalde functionaliteiten. Wij behouden ons het recht voor om met enige regelmaat updates uit te voeren aan het systeem waarbij functionaliteit mettertijd kan afwijken.

2.3 Kosten die gemaakt moeten worden voor gekoppelde diensten van derden (zoals het betaalsysteem Mollie), dien je zelf aan deze derden te voldoen. Hungggry is nooit aansprakelijk voor kosten of verplichtingen vanuit gebruikers aan derden. 

2.4 Hungggry behoudt zich het recht voor om gebruikers te contacteren voor aanvullende (betaalde) diensten. Gegevens van gebruikers zullen nooit worden doorverkocht of doorgegeven aan derden.

Hierbij vermelden we wel dat we Hungggry zonder direct belang hebben ontwikkeld vanwege de groeiende behoefte binnen de grotendeels noodlijdende (horeca- en retail)branche. Daarom houden we voor de toekomst de mogelijkheid open om onze investering met aanvullende diensten terug te verdienen.

3 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

3.1 Hungggry vindt het belangrijk om jou proactief en ongevraagd te informeren over de wijze waarop Hungggry zich conformeert aan de geldende privacywetgeving. Hungggry zal steeds deugdelijke verwerkersovereenkomsten willen overeenkomen met de verantwoordelijken (van persoonsgegevens) van jouw organisatie. Ook zal Hungggry jou en derden steeds blijven informeren over haar privacy- en cookiebeleid op haar website.

Hungggry gaat er steeds vanuit dat ook jij en jouw organisatie ook onvoorwaardelijk voldoen aan dergelijke regelgeving. We moeten het als het ware samen verzekeren aan derden dat wij compliant zijn op dit gebied. Je dient bijvoorbeeld een geldige rechtsgrond te bezitten om persoonsgegevens in voorkomende gevallen door ons te laten verwerken. Wanneer je daarover twijfelt dan ben je verplicht dit aan ons te melden, zodat we kunnen ondersteunen bij het vinden van oplossingen.

4 Voorbehoud van rechten, (intellectueel) eigendom, toegang en opschorting

4.1 Op alle zaken omtrent het concept Hungggry en het bijbehorende bestelsysteem Hungggry berust een eigendomsrecht bij Hungggry. Aan jou als gebruiker wordt slechts een gebruikersrecht verstrekt.

4.2 Indien Hungggry bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan dat alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden gegaan. Indien wij schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor jou ontwikkelde programmatuur, website(s), databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op jou, tast dit het recht of de mogelijkheid van Hungggry niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Hungggry aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van jou zijn of worden gedaan. Wij vinden het van belang dit nog eens extra duidelijk naar jou te communiceren omdat wij het belangrijk vinden dat onze ideeën en creativiteit (en daarmee innovatie) niet beperkt worden. Een onbeteugelde creatieve vrijheid in het ontwikkelen van diensten en producten is ook de grondslag van onze huidige samenwerking met jou.

4.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan jou ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hungggry, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. Je verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan jou toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar zonder toestemming van Hungggry.

4.4 Indien je onze diensten en producten gebruikt, garandeer je dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Hungggry van beeldmateriaal, tekst, sleutels, persoonsgegevens, logo’s, hyperlinks of andere materialen. Met andere woorden, je bent voor het materiaal dat je ons aanbiedt en/of upload (door jezelf, gebruikers van jouw account én externen) verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk. Daarnaast heeft Hungggry het recht om - indien mogelijk - (illegaal) materiaal of materiaal waarvan dit redelijkerwijs wordt vermoed illegaal te zijn (volgens derden), te blokkeren of te verwijderen en indien nodig aangifte te doen. In dit soort gevallen vrijwaar je Hungggry dus ook tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

4.5 Wanneer je als gebruiker in strijd handelt met één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen, dan geldt dat wij gerechtigd zijn om jou geen toegang meer te verlenen tot het bestelsysteem en/of de door ons gehoste systemen.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Bij het gebruik van Hungggry, en daarmee het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in dat je Hungggry nooit aansprakelijk kan stellen voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde en de daarbij toegebrachte (direct of indirecte schade) jegens jou of derden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hungggry voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekeraar van Hungggry zal worden vergoed.Het eigen risico van Hungggry daarvan uitgezonderd.

5.2 De aansprakelijkheid van Hungggry voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het door Hungggry verzekerde bedrag.

5.3 De aansprakelijkheid van Hungggry voor gemiste omzet, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van u, schade verband houdende met het gebruik van door u aan Hungggry voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door jou aan Hungggry voorgeschreven toeleveranciers is altijd uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Hungggry wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Hungggry is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van een in opdracht van jou uitgevoerde penetratietest van diens systemen of die het gevolg is van het in opdracht van jou doelbewust trachten te omzeilen van diens beveiligingssystemen.

5.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Hungggry, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hungggry uit hoofde deze Algemene Voorwaarden geheel onverlet.

Hungggry Reviews

Als je het aan ons vraagt dan zijn we natuurlijk super AWESUM. Maar misschien moeten we dat toch maar aan de gebruikers van Hungggry overlaten. Hieronder zie je een aantal van die gebruikers aan het woord! 

 • Restaurant Rijnzicht
  Carolien van der Velde, Gastvrouw / Sommelier “Een snelle en directe uitbetaling was voor ons een belangrijke reden om over te stappen naar Hungggry”

  Voor ons afhaal- en bezorgconcept zochten we een online bestelsysteem dat direct uitbetaalt. Bij het vorige systeem waarmee we werkten, duurde dit namelijk standaard één week. Bij Hungggry gebeurt dit vrijwel direct. Verder is het product duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig in het gebruik, zowel voor ons als voor de klant.

  Ook de duidelijke en persoonlijke communicatie bij het starten met Hungggry is ons goed bevallen. Binnen ons concept worden de bestellingen per dag doorgegeven aan de keuken en bereid. De uitgeprinte versie wordt aan de tas vastgemaakt en fungeert dan als ‘pakbon’. Wij zijn tevreden met het bestaande pakket en zijn benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden waar team Hungggry aan werkt.

 • Rebel Food & Bar
  Sigi van Doorn, Eigenaar “De bestelpagina is overzichtelijk, zonder poespas. Je plaatst je bestelling, kiest de gewenste bezorgtijd en klaar.”

  Via social media kwam ik Hungggry tegen. Op dat moment waren wij nog aan het twijfelen of we wilden werken met bezorging of takeaway-service. Bestaande systemen zijn vaak erg duur. Hungggry biedt ons een geweldige mogelijkheid om te experimenteren of de bezorgservice voor ons bedrijf werkt.

  Het bestelsysteem is gemakkelijk aan te passen en met teksten eigen te maken. Onze klanten bestellen via een link naar Hungggry op onze website. De bestelpagina is overzichtelijk, zonder poespas. Je plaatst je bestelling, kiest de gewenste bezorgtijd en klaar. Ondertussen hebben we al meerdere transacties gedaan. En dat werkt uitstekend via iDEAL.

  Ik beveel Hungggry zeker aan bij collega’s. Het systeem is eenvoudig, vertoont geen errors en bovenal kost het je niets. Dus alles wat je verkoopt, is ook daadwerkelijk voor jou!

 • Grand Cafe nr19
  Sam Meeuwsen, Eigenaresse “Binnen een paar minuten werd ik door ze gebeld. Ze waren erg behulpzaam en vriendelijk.”

  Via een artikel in De Gelderlander kwam ik uit bij Hungggry. Vooral het initiatief om de horeca in deze corona-tijd te helpen is top. We gebruiken Hungggry zowel voor bezorging als afhalen. We kunnen nu toch wat inkomsten creëren en samen door deze tijd heenkomen.

  We hadden in het begin even een probleempje met de installatie. Ik heb toen een mailtje gestuurd, binnen een paar minuten werd ik door ze gebeld. Ze waren erg behulpzaam en vriendelijk. Het probleem was zo verholpen, een dikke 10+. Ook onze klanten vinden Hungggry prettig en overzichtelijk. We krijgen mooie complimenten. Ze vinden het er netjes uitzien en waarderen het initiatief. Dus mijn tip is: maak een account en ga aan de slag!

Als je het aan ons vraagt dan zijn we natuurlijk super AWESUM. Maar misschien moeten we dat toch maar aan de gebruikers van Hungggry overlaten. Hieronder zie je een aantal van die gebruikers aan het woord! 

 • Rebel Food & Bar
  Sigi van Doorn, Eigenaar “De bestelpagina is overzichtelijk, zonder poespas. Je plaatst je bestelling, kiest de gewenste bezorgtijd en klaar.”

  Via social media kwam ik Hungggry tegen. Op dat moment waren wij nog aan het twijfelen of we wilden werken met bezorging of takeaway-service. Bestaande systemen zijn vaak erg duur. Hungggry biedt ons een geweldige mogelijkheid om te experimenteren of de bezorgservice voor ons bedrijf werkt.

  Het bestelsysteem is gemakkelijk aan te passen en met teksten eigen te maken. Onze klanten bestellen via een link naar Hungggry op onze website. De bestelpagina is overzichtelijk, zonder poespas. Je plaatst je bestelling, kiest de gewenste bezorgtijd en klaar. Ondertussen hebben we al meerdere transacties gedaan. En dat werkt uitstekend via iDEAL.

  Ik beveel Hungggry zeker aan bij collega’s. Het systeem is eenvoudig, vertoont geen errors en bovenal kost het je niets. Dus alles wat je verkoopt, is ook daadwerkelijk voor jou!

 • Restaurant Rijnzicht
  Carolien van der Velde, Gastvrouw / Sommelier “Een snelle en directe uitbetaling was voor ons een belangrijke reden om over te stappen naar Hungggry”

  Voor ons afhaal- en bezorgconcept zochten we een online bestelsysteem dat direct uitbetaalt. Bij het vorige systeem waarmee we werkten, duurde dit namelijk standaard één week. Bij Hungggry gebeurt dit vrijwel direct. Verder is het product duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig in het gebruik, zowel voor ons als voor de klant.

  Ook de duidelijke en persoonlijke communicatie bij het starten met Hungggry is ons goed bevallen. Binnen ons concept worden de bestellingen per dag doorgegeven aan de keuken en bereid. De uitgeprinte versie wordt aan de tas vastgemaakt en fungeert dan als ‘pakbon’. Wij zijn tevreden met het bestaande pakket en zijn benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden waar team Hungggry aan werkt.

 • Grand Cafe nr19
  Sam Meeuwsen, Eigenaresse “Binnen een paar minuten werd ik door ze gebeld. Ze waren erg behulpzaam en vriendelijk.”

  Via een artikel in De Gelderlander kwam ik uit bij Hungggry. Vooral het initiatief om de horeca in deze corona-tijd te helpen is top. We gebruiken Hungggry zowel voor bezorging als afhalen. We kunnen nu toch wat inkomsten creëren en samen door deze tijd heenkomen.

  We hadden in het begin even een probleempje met de installatie. Ik heb toen een mailtje gestuurd, binnen een paar minuten werd ik door ze gebeld. Ze waren erg behulpzaam en vriendelijk. Het probleem was zo verholpen, een dikke 10+. Ook onze klanten vinden Hungggry prettig en overzichtelijk. We krijgen mooie complimenten. Ze vinden het er netjes uitzien en waarderen het initiatief. Dus mijn tip is: maak een account en ga aan de slag!

Ook beginnen met afhalen en bezorgen?

Vraag nu meteen kosteloos jouw Hungggry-account aan. Volg daarna ons stappenplan om snel je gratis Mollie-account aan te vragen en te configureren. Wees er snel bij: in de aanloopfase is er plek voor 100 bedrijven.

Ook beginnen met afhalen en bezorgen?